Future Gastatelier Leo XIII

Nieuws

GASTATELIER LEO XIII –
voortbestaan residentieprogramma

Sinds 2009 is stichting Gastatelier Leo XIII de drijvende kracht achter ons artist in residence-programma dat (internationale) kunstenaars de ruimte en middelen heeft gegeven om hun werk en kunstenaarschap te ontwikkelen, hun werk te presenteren en vast te leggen door middel van tentoonstellingen en publicaties en om hun praktijk te verrijken, daarbij begeleid door externe professionals uit verschillende vakgebieden. De kunstenaar en zijn ontwikkeling is altijd de belangrijkste focus geweest van Gastatelier Leo XIII: investeren in fair practice en (jong) talent. Bovendien heeft de introductie van de jaarlijkse Leoprijs in 2013 sindsdien zeven pas afgestudeerden van Nederlandse kunstacademies geholpen om hun individuele kunstpraktijk vruchtbaar en solide te starten en hen te verbinden met de stad Tilburg en haar unieke culturele veld.

Als kunstenaarsinitiatief hebben we als gastspreker deelgenomen aan symposia en hebben we onze eigen symposia georganiseerd om het huidige discours van kunst en kunstinitiatieven in de huidige tijd te bespreken, waardoor de basis en relevantie van Gastatelier Leo XIII is geëvolueerd. Het heeft een ruimte en een naam gecreëerd, lokaal en nationaal, die bijdraagt aan de professionalisering van de (individuele) kunstpraktijk en het kunstklimaat.

We zijn erg trots op wat Gastatelier Leo XIII is geworden, voor de basis en de ontwikkeling waarvoor het staat. Om dit allemaal mogelijk te maken en om de fair practice code te waarborgen, heeft Gastatelier Leo XIII door de jaren heen een beroep gedaan op verschillende fondsen van o.a. het Mondriaan Fonds en de gemeente Tilburg. Helaas heeft de gemeente Tilburg besloten om Gastatelier Leo XIII de Subsidie Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024 niet te honoreren.

TOEKOMST

Het niet ontvangen van de Subsidie Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024 betekent dat de toekomst van het residentieprogramma van Gastatelier Leo XIII en zijn missie zoals we die hebben opgebouwd, onzeker zijn geworden. We zijn gedwongen om verschillende strategieën te overdenken en voeren lokale, regionale en nationale gesprekken met partners en partijen in de hoop dat we een rol kunnen blijven spelen in de ontwikkeling van kunstenaars en een duurzaam toekomstperspectief voor ons programma kunnen creëren – zij het op een (iets) andere manier.

Gastatelier Leo XIII vervolgt haar huidige programma tot aan deze zomer.

We willen u, onze vrienden, volgers, samenwerkingspartners en belanghebbenden niet alleen informeren over deze actuele ontwikkelingen, maar ook een oproep doen om uw ideeën of suggesties te delen.

Wilt u samenwerken, uw ideeën kenbaar maken of steun bieden, neem dan contact met ons op via : info@gastatelierleo13.nl.

______________________________________________________________________________

News

GASTATELIER LEO XIII –
the future of our residency programme

Since 2009 the Gastatelier Leo XIII foundation has been the driving force behind our artist in residence programme that has facilitated (international) artists with a space and resources to develop their work and artistry, to present and preserve their work through exhibitions and publications and to enrich their practice guided by external professionals from various fields. The artist and their development has always been Gastatelier Leo XIII’s number one focus: investing in fair practice and (young) talent. Moreover, the introduction of the yearly Leoprijs in 2013 has since helped seven fresh graduates from Dutch art academies to start off their individual art practice fruitfully and solid, connecting them to the city of Tilburg and its unique cultural field.

As artist initiative we’ve partaken as guest speaker at symposia and have organised our own to discuss the discourse of art and art initiatives in current times, evolving Gastatelier Leo XIII’s foundation and relevance. It has created a space and a name, locally and nationally, that contributes to the professionalization of the (individual) art practice and climate.

We take great pride in what Gastatelier Leo XIII has become, for the foundation and evolution for which it stands. To help make this all possible and to ensure the fair practice code, Gastatelier Leo XIII has relied on several fundings from e.g. the Mondrian Fund and the municipality of Tilburg over the years. Unfortunately the municipality of Tilburg has decided to not grant Gastatelier Leo XIII the subsidy Artist Initiatives 2021- 2024.

FUTURE

Not receiving the grant Artist Initiatives 2021-2024 means that the future of Gastatelier Leo XIII’s residency programme and its mission as we’ve built it have become uncertain. We are forced to contemplate different strategies and are conducting local, regional and national talks with partners and parties in the hope of continuing to play a part in the development of artists, creating a sustainable future perspective for our programme – albeit in a (slightly) different way.

Gastatelier Leo XIII will continue its current programme until this summer.

Not only do we want to inform you, our friends, followers, cooperation partners and stakeholders about these current developments – we also want to make an appeal to share your ideas or suggestions.Do you want to partner up, express your ideas or support – please contact us : info@gastatelierleo13.nl

Deel deze pagina: